Register | Login

آهنگ از محمد همدم است که برای مهاجرین را استرالیا سروده. به گفته او: «کسانی که از روی عجز و درماندگی به سوی اروپا می‌آیند، اگر نتوانند از در وارد شوند، از پنجره وارد خواهند شد. بنابرین اروپا ناچار است امکانات و راه‌های ورود قانونی را به کسانی که مایل به مهاجرت هستند، نشان دهد». لزومی ندارد که این مبلغ فقط در یک واحد سرمایه گذاری شود و می توان به عنوان مثال یک ویلا و یک مغازه خرید.آهنگ از

Who Voted for this StoryTop Bookmarking Site is top site, which allow users to create quality backlink with dofollow links

Top Bookmarking Site List

 • bookmarkstars
 • seobookmarkstars
 • a2zbookmark
 • votebookmarkstars
 • socialbookmarkstars
 • topbookmarkingsite
 • dailybookmarking.com
 • uslistbookmarking.com
 • uklistbookmarking.com
 • Bookmarkok
 • votebookmarkok
 • seolistbookmarking
 • votedailybookmarking
 • votelistbookmarking
 • seobookmarkok
 • socialdailybookmarking
 • sociallistbookmarking
 • smobookmarkok
 • socialbookmarkok
 • seodailybookmarking
 • smodailybookmarking
 • smolistbookmarking
 • Username:

  Password:

  Remember: